Interactum Lectoraat

Domein

Het onderzoek van het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis omvat drie domeinen:

  • vernieuwing van het schoolconcept primair onderwijs
  • competentiegericht en vraaggestuurd opleiden
  • de school als professionele arbeidsorganisatie.

Concretisering van het domein "vernieuwing van het schoolconcept primair onderwijs" levert het inzicht op dat de kern is leerlingen bevragen op hun ontwikkelbehoeften en dat je deze behoeften samen met hen vormgeeft in een onderwijsproces.

Daarvan afgeleid geldt dat ook de professional in een organisatie leerbehoeften kan hebben en dat die de basis vormen voor een lerende organisatie.

Integraliteit van het primaire en secundaire proces roept de vraag op of de systematiek van taak- en functieomschrijvingen voor de schoolorganisatie wel passen bij de theoretische uitgangspunten van het lectoraat (domein "de school als professionele arbeidsorganisatie").

Voor het domein "competentiegericht en vraaggestuurd opleiden" geldt dat ook hier de leerbehoeften van studenten en het samen vormgeven hiervan, een belangrijke plaats innemen. De context is echter complexer omdat immers de behoeften van het afnemende werkveld net zo'n belangrijke peiler zijn voor het opleidingsonderwijs.